Daily Archives: Tháng Ba 17, 2020

Majors, Crosses, Exotics là gì?

Trong thị trường Forex, các cặp tỷ giá được chia thành 3 loại là majors (các cặp tỷ giá chính), crosses (các cặp
tỷ giá chéo) và exotics (các cặp tỷ giá ngoại lai).

error: Content is protected !!